مقاله تجربه ارایه دهندگان خدمات بهداشتی – درمانی از مواجهه با قربانیان خشونت جنسی: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۳۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تجربه ارایه دهندگان خدمات بهداشتی – درمانی از مواجهه با قربانیان خشونت جنسی: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات بهداشتی – درمانی
مقاله قربانی خشونت جنسی
مقاله مطالعه کیفی
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه علی شاداب
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: لمیعیان می نور
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در بسیاری از کشورها، شکافی عمیق بین نیازهای بهداشتی قربانیان خشونت جنسی و سطح موجود خدمات درمانی ارایه شده وجود دارد. بررسی تجارب ارایه کنندگان این خدمات به شناخت عمیق تر این پدیده کمک می کند؛ بنابراین مطالعه حاضر به منظور شناخت تجارب ارایه دهندگان خدمات بهداشتی بالینی به قربانیان تجاوز جنسی صورت گرفت.
روش: این مطالعه با روش آنالیز محتوا انجام گردید. ۲۳ نفر از ارائه دهندگان خدمات بهداشتی – درمانی شاغل در مراکز دولتی و خصوصی شهرهای اهواز و تهران به صورت هدفمند انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه عمیق بدون ساختار انجام شد. مصاحبه ها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی بر اساس روش Graneheim و Lundman تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها منجر به ظهور ۲۵۵ کد اولیه، ۲۸ طبقه و ۵ درون مایه گردید که شامل «تمرکز بر شرح حال و معاینات بالینی، ملاحظات قانونی، توجه به اقدامات تشخیصی پاراکلینیک، پیشگیری و درمان های عارضه محور صوری و درخواست ارجاع و مشاوره» بود. از این ۵ درون مایه، مضمون مرکزی «روتین و وظیفه مداری» به عنوان درون مایه اصلی مطالعه استخراج شد.
نتیجه گیری: ارایه دهندگان خدمات بهداشتی بالینی به زنان قربانی خشونت جنسی بدون توجه به نیازهای مراقبتی آنان سعی می کنند تنها بر اساس دستورالعمل های اداری و فرم های معمول عمل نمایند؛ بنابراین کارکنان تیم بهداشتی – درمانی لازم است به نیازهای مراقبتی و خدماتی که قربانیان خشونت جنسی دارند توجه نموده و خدمات خود را بر مبنای این نیازها ارایه نمایند.