مقاله تجربه‌ نخبگان از موانع تجاری‌سازی ایده‌ها؛ مطالعه موردی: اعضای بنیاد نخبگان شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: تجربه‌ نخبگان از موانع تجاری‌سازی ایده‌ها؛ مطالعه موردی: اعضای بنیاد نخبگان شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخبگان
مقاله تجاری سازی ایده ها
مقاله پدیدارشناسی
مقاله نخبه‌ای معضله‌دار
مقاله تحقق نخبگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ژیان پور مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ناجی اصفهانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کاوه زاده عادله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسی موانع تجاری‌سازی ایده‌های نو، دو رویکرد وجود دارد؛ یکی رویکرد عینی که به بررسی موانع مشهود و قابل اندازه گیری تجاری‌سازی می‌پردازد و دیگری رویکرد ذهنی است که بر روی ادراکات و برداشت کنش‌گران از این موانع تاکید دارد. این مطالعه ذیل رویکرد دوم، در سنت پدیدارشناسی و با بهره گیری از تکنیک مصاحبه عمیق در گروه‌های کانونی صورت گرفت. مصاحبه‌ها با سه گروه شش نفری که به صورت هدفمند از بین اعضای بنیاد ملی نخبگان انتخاب شده بودند، انجام شد و پس از پیاده‌سازی و استخراج با استفاده از روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل شدند.
تجربه‌ نخبگان، در سه سطح توصیفی، تفسیری و تبیینی حاکی از شکل‌گیری نخبه‌ای معضله‌دار می‌باشد که در میدان اقتصادی-اجتماعی، سوژه‌ای تنها؛ در میدان آموزشی سوژه‌ای نابالغ؛ و در میدان اداری، سوژه‌ای سرگردان است. محققان مفهوم «تحقق نخبگی» را به عنوان راه حلی برای پرکردن شکاف میان رویکرد عینی به نخبگان و رویکرد ذهنی به مساله (تجربه‌ آنان از خود به عنوان نخبه) ارائه کردند.