مقاله تجارت درون صنعتی ایران با بلوک های منطقه ای (مطالعه بخش صنعت( که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۱۹۳ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: تجارت درون صنعتی ایران با بلوک های منطقه ای (مطالعه بخش صنعت(
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارت درون صنعتی
مقاله بلوک های منطقه ای
مقاله بخش صنعت
مقاله داده های پانل پویا
مقاله مقیاس اقتصادی و روش گشتاورهای تعمیم یافته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوری امیررضا
جناب آقای / سرکار خانم: تشکینی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر، به دنبال تحلیل عوامل موثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC و ASEAN به صورت متقابل و به تفکیک صنایع مختلف با استفاده از داده های تلفیقی دوره ۲۰۰۹-۱۹۹۷ مبتنی بر رویکرد پانل پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته می باشد.
برای توضیح تجارت درون صنعتی صنایع بین ایران و کشورهای طرف تجاری، متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت، مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می باشند.
براساس یافته های پژوهش، اندازه اقتصادی، رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و از مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری می باشند و هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد، نشانگر امکانات وسیع تر برای تمایز محصول و افزایش تجارت درون صنعتی است. از طرفی، درآمد سرانه دارای تاثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است که این امر بیانگر آن است که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مد نظر قرار گیرد و هر چه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد، ساختار تقاضای آنها مشابه خواهد بود و سطح تجارت این کشورها، گسترده خواهد شد. همچنین مسافت و عدم توازن تجاری تاثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی صنایع در ایران دارند.