سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد شیخ – دانشگاه شاهد تهران قم
محمدابراهیم راعی عزآبادی –

چکیده:

باافزایش رقابت دربازار کنونی الکترونیکی کردن کسب و کارها برای حفظ مشتریان کنونی جذب مشتریان جدید و ادامه فعالیت توسط شرکت ها ضروری می باشد ازاین رو بسترهای الکترونیکی کردن کسب و کارها می بایست فراهم گردند یکی ازبسترهایی که باید درزمینه تجارت الکترونیک مورد توجه قرارگیرد قانون تجارت می باشد قانون تجارت موجبات ایجادتجارت الکترونیکی را فراهم آورده و به کنترل آن می پردازد هدف این نوشتار معرفی تجارت الکترونیکی جایگاه آن درقانون تجارت و ارایه پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت تجارت الکترونیکی درایران ازمنظر حقوقی میب اشد.