مقاله تجارب پرستاران از عوامل منجر به انجام کار خلاف وجدان: مطالعه پدیدارشناسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۵۶ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: تجارب پرستاران از عوامل منجر به انجام کار خلاف وجدان: مطالعه پدیدارشناسی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاری
مقاله وجدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی رستم
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی‌ پرخیده‌
جناب آقای / سرکار خانم: عابدسعیدی ژیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: زمانی که پرستاران در مراقبت از بیمار رضایت نداشته باشند، تنش وجدانی یا عذاب وجدا ن را تجربه می کنند. عدم رضایت پرستار می تواند ناشی از وظایفی باشد که توسط خود پرستار و دیگران (بیماران، مدیران و موسسه) به او دیکته شده است.
هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی تجارب پرستاران از عوامل منجر به انجام اعمال خلاف وجدان انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه پدیدارشناسی توصیفی در سال ۱۳۸۹ بر روی ۹ پرستار شاغل در مراکز آموزشی کرمانشاه انجام شد. مصاحبه بدون ساختار همزمان ضبط و سپس از نوار استخراج شد. تحلیل داده ها به روش کولایزی انجام شد.
یافته ها: با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، مضامین زیر پدیدار شد: عوامل سازمانی (مدیریت و امکانات)، عوامل مرتبط با شرایط (خستگی، حجم کاری و محدودیت زمانی)، عوامل فردی (ویژگی افراد و کم تجربگی) و عوامل انسانی (کم بودن نسبت پرستار به بیمار).
نتیجه گیری: عوامل فردی، سازمانی، انسانی و عوامل مرتبط با شرایط می توانند به انجام کار خلاف وجدان در پرستاران منجر شوند. لذا ضمن اندیشیدن تدابیری برای رفع یا کاهش این عوامل، باید مطالعه های اختصاصی تری در بخش ها و بیمارستان های تخصصی انجام شود.