مقاله تجارب مردان معتاد به شیشه از مسیر درمان و بهبودی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۷۰ تا ۲۸۰ منتشر شده است.
نام: تجارب مردان معتاد به شیشه از مسیر درمان و بهبودی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارب
مقاله شیشه
مقاله تولد دوباره
مقاله تحلیل محتوا
مقاله مسیر درمان و بهبودی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دژمان معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: درک و شناسایی تجارب افراد معتاد به شیشه در جریان ترک، می تواند شناخت ارزشمندی از چگونگی تجربه یک روش درمانی و تاثیر ات آن بر بیماران فراهم آورد. هدف این مطالعه شناسایی تجارب مردان معتاد به شیشه در جریان درمان با روش «تولد دوباره» بوده است.
مواد و روش ها: این مطالعه، با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا انجام گرفت. مکان انجام مطالعه مرکز باز توانی وردیج کرج بود. برای جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و مشاهده در عرصه استفاده شد. برای نمونه گیری از روش های هدفمند و گلوله برفی در کنار هم استفاده شد و تا اشباع داده ها که تعداد واحدهای پژوهش به ۱۵ نفر رسید ادامه یافت.
یافته ها: نتایج مطالعه بیانگر آن است که تجارب معتادان از مسیر درمان و بهبودی بر ۳ گام اصلی شامل هفته اول حضور در مرکز، مشارکت در برنامه های مرکز و بهبودی قابل تقسیم است.
نتیجه گیری: با توجه به مقولات استخراج شده از مطالعه به نظر می رسد برنامه های درمانی مرکز مبتنی بر نیازهای شرکت کنندگان بوده و آن ها این درمان را مثبت و موفق ارزیابی نمودند.