سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فاطمه پاشایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
علیرضا نیکبخت نصرآبادی – دکترای پرستاری و دانشیار دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی ه
ناهید کرمی کبیر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

بیماری نارسایی مزمن کلیه یک بیماری غیرقابل برگشت و پیشرونده کلیه در جهان و نیز ایران می باشد و همودیالیز که بعنوان شایع ترین درمان محافظتی در این بیماران می باشد تاثیر بسزایی در زندگی بیماری خواهد داشت که شناخت احساسات ودراکات آنان نقش مهم یدر هدایت کادردرمانی در جهت مراقبت و حمایت موثرتر و رفع محدودیت های این بیماران خواهد داشت بهمیندلیل این پژوهش با هدف درک و توصیف تجارت زنان همودیالیزی انجام شد. برای انجام این مطالعه از یکی از روشهای تحقیق کیفی تحت عنوان پدیدار شناسی توصیفی کلایزی مورد استفاده قرارگرفته است روش جمع آوری اطلاعات دراین مطالعه مصاحبه نیمه سازمان یافته با ۷ زن همودیالیزی که از بیمارستان پرستاران شاهد شهر تهران بود مصاحبه ها براین سوال محوری بود که تجربه زندگی دیالیزی چیست مفاهیم اصلی استخراج شده از تجارب شرکت کنندگان در پژوهش این چنین بود تنشهای زندگی دیالیزی و سازگاری موثر با بیماری بود.