مقاله تجارب زنان میانسال از ارتقاء سلامت روان: یک مطالعه تحلیل محتوا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تجارب زنان میانسال از ارتقاء سلامت روان: یک مطالعه تحلیل محتوا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله سلامت روان
مقاله میانسالی
مقاله مطالعه کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه منیره
جناب آقای / سرکار خانم: فروغان مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشیروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سلامت روان در میانسالی به ویژه در زنان به علت تغییرات فراوان این دوره و پی آمدهای این تغییرات، آسیب پذیر می باشد. با توجه به ضروری بودن مطالعه در زمینه چگونگی حفظ و ارتقاء سلامت روان این گروه آسیب پذیر، پژوهش حاضر با هدف تبیین تجارب زنان از ارتقاء سلامت روان در دوران میانسالی صورت گرفته است.
مواد و روش ها: این تحقیق با رویکرد کیفی و بر اساس تحلیل محتوایی مرسوم و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. ۲۳ شرکت کننده با حداکثر تنوع از طریق نمونه گیری مبتنی بر هدف به صورت تدریجی تا رسیدن به اشباع اطلاعات از بین زنان میانسال ساکن شهر کاشان انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات هم زمان با نمونه گیری صورت گرفت.
نتایج: تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تجارب زنان از ارتقاء سلامت روان در دوران میانسالی منجر به ظهور دو مضمون اصلی، «تداوم سلامت جوانی» و «بازسازی روحی» با زیرطبقات دست یابی به ایده آل های جسمانی، ارتقاء نشاط، کاهش تنیدگی و تقویت روحی گردید.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد زنان میانسال برای دست یابی و ارتقا سلامت روان از راه کارهای مختلفی استفاده می نمایند که برخی از آن ها کارآمدی کوتاه مدتی دارند. در اولویت قرار دادن آموزش روش های مقابله ای کارآ و فراهم آوردن شرایط و امکانات جهت استفاده گسترده تر از این راه کارها توسط حافظان و فرهنگ سازان عرصه سلامت می تواند سلامت روان زنان میانسال کشورمان را تا حد زیادی تضمین نماید.