مقاله تجارب بیماران تعویض دریچه قلب در مورد مصرف وارفارین در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: تجارب بیماران تعویض دریچه قلب در مورد مصرف وارفارین در ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعویض دریچه قلب
مقاله بیمار
مقاله وارفارین
مقاله نگرانی
مقاله ترس
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقدسی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: معماریان ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: بیماران تعویض دریچه قلب در تمام طول زندگی برای کم کردن خطر ترومبوز دریچه نیاز به مصرف وارفارین دارند. مشکلات متنوعی بدنبال مصرف ان با توجه به شرایط مراقبت گزارش شده است ولی مطالعه جامعی با توجه به تجربیات بیماران ارایه نشده است. مطالعه فوق با هدف «تبیین تجارب بیماران تعویض دریچه قلب درمورد مصرف وارفارین» انجام شد.
روش ها: این مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی و با روش تحلیل محتوای قراردادی در سال ۱۳۹۲ انجام شد. مشارکت کنندگان ده نفر بیمار تعویض دریچه قلب شده با تجارب زمانی متفاوت در مراکز درمانی تهران و کاشان و بیماران سرپایی که تجربه زندگی با دریچه فلزی قلب را داشتند داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار و با نمونه گیری هدفمند جمع آوری و تا اشباع داده ها ادامه یافت. تجزیه و تحلیل داده ها به طور مستمر و هم زمان با جمع آوری داده ها و به صورت مقایسه ای انجام شد.
یافته ها: از توصیف های غنی و عمیق مشارکت کنندگان، ۴۷۹ کد اولیه استخراج شد. طی فرایند تحلیل داده ها، دو درون مایه اصلی عبارت بودند از: ترس و نگرانی از نوسان (International Normalized Ratio) آی ان آر و تلاش برای استفاده درست وارفارین و تنظیم آی ان آر. درون مایه اول، ترس ونگرانی از مصرف درست وارفارین که خود پنج زیر طبقه داشت: نگرانی از مصرف صحیح وارفارین، نگرانی از مراقبت های درمانی، عوارض وارفارین، نگرانی از بارداری و نگرانی از خدمات دندان پزشکی بود. درون مایه دوم تلاش برای استفاده درست و تنظیم مصرف وارفارین از پنج زیر طبقه شامل: درک ضرورت مصرف وارفارین، تکیه به پزشک، خود مرافبتی، توصیه ها و مراقبت بهداشتی درمانی پزشکان و نیازهای آموزشی مصرف وارفارین بود.
نتیجه گیری: بیماران تعویض دریچه قلب یک ترس و نگرانی دایمی در طول مصرف وارفارین دارند و تلاش می کنند با مصرف درست وارفارین و تنظیم آی ان آر آن را کم کنند. لازم است با شناخت واقعی بیماران و ارائه مراقبت بعد از ترخیص و با تشکیل انجمن بیماران دریچه ای و نهاد خانواده برای کم کردن نگرانی ها به آنها کمک کرد.