مقاله تجارب افراد با فلج مغزی از توانبخشی: بررسی مروری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۲ منتشر شده است.
نام: تجارب افراد با فلج مغزی از توانبخشی: بررسی مروری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلج مغزی
مقاله تجربه
مقاله درمان
مقاله توانبخشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رصافیانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قهاری ستاره
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فطوره چی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فلج مغزی یک ناهنجاری غیرپیشرونده در مغز در حال رشد است، که نیازمند خدمات وسیع توانبخشی به صورت طولانی مدت می باشند. تجربه از درمان، قسمت عمده ای از تجارب این افراد را تشکیل می دهد. درک تجارب افراد با فلج مغزی از خدمات توانبخشی، در بهبود نگرش ارایه دهندگان این خدمات از اهمیت خاصی برخوردار است.
مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش مروری است. برای یافتن مطالعات کمی و کیفی مرتبط با هدف پژوهش، جست وجو در پایگاه های انگلیسی Google Scholar، PubMed، Medline، Eric، Psychinfo، OVID، Cochrane library، CINAHL، Web of Knowledge، PEDRO، OTseeker، Rehabdata، Rehadat و پایگاه های فارسی SID، Iranmedex، Noormags، Medlib،Magiran  و Irandoc در بازه زمانی سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ انجام گرفت و در نهایت ۱۵ مطالعه (۱۳ مطالعه کیفی و ۲ مطالعه کمی نظرسنجی) مرتبط یافت شد.
یافته ها: با بررسی مطالعات یافت شده، دو درونمایه اصلی شامل «تجارب درک شده از درمان» با زیردرونمایه های احساسات جسمانی و روانشناختی از درمان؛ محیط درمان و وسایل مورد استفاده؛ لذت، انگیزه، معناداری و هدف در درمان؛ امنیت؛ درمان مراجع محور؛ درمان های رایج و غیررایج؛ نقش اطرافیان فرد در تجربه از درمان و سیستم درمانی؛ و همچنین «تجارب ناشی از اثرات درمان» با زیردرونمایه های برآیند جسمانی درمان؛ برآیند روانشناختی درمان و اثربخشی درمان بر جنبه های مختلف زندگی به دست آمد.
نتیجه گیری: درمانگران و محققین نیازمند توجه به رضایتمندی در تجارب درک شده از درمان و تجارب ناشی از اثرات درمان در افراد با فلج مغزی هستند. تحقیقات بیشتری به منظور تبیین تجارب افراد با فلج مغزی از خدمات ارائه شده ضروری به نظر می رسد.