مقاله تجارب آموزش بالینی دانشجویان فارغ التحصیل مامایی: یک مطالعه پدیدار شناسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۲ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تجارب آموزش بالینی دانشجویان فارغ التحصیل مامایی: یک مطالعه پدیدار شناسی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بالینی
مقاله دانشجویان مامایی
مقاله پدیده شناسی
مقاله مطالعه کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهوی روناک
جناب آقای / سرکار خانم: حسامی کژال
جناب آقای / سرکار خانم: ظاهری فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نسب لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش بالینی مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است که در این مورد نظرات و ایده های دانشجویان به عنوان عنصر آموزشی می تواند راه گشای برنامه آینده باشد هدف این مطالعه، بررسی تجربیات دانشجویان مامایی فارغ التحصیل از عوامل موثر بر یادگیری بالینی آنان بود.
روش بررسی: نوع پژوهش حاضر، کیفی با رویکرد فنومنولوژی (پدیده شناسی) است. با ده دانشجوی فارغ التحصیل مامایی که با نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند و با آنان مصاحبه شد. معیار ورود به مطالعه، گذراندن امتحان فینال بود. داده ها به روش تحلیل درون مایه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: متن مصاحبه های استخراج شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و کدهای مفهومی از آن استخراج و سپس کدها به چند مفهوم اصلی دسته بندی شدند. مفاهیم منتخب یا درونمایه های اصلی شامل: عوامل تسهیل کننده و باز دارنده یادگیری بودند که عوامل تسهیل کننده یادگیری شامل درونمایه های فرعی: عملکرد مربیان، احساس رضایت دانشجو و آموزش های پیش بالینی بود. هم چنین درونمایه عوامل بازدارنده یادگیری شامل درونمایه های فرعی: فقدان تسهیلات و امکانات محیطی، عدم هماهنگی برنامه ریزی های آموزشی و نحوه برخورد پرسنل بهداشتی درمانی بود.
نتیجه گیری: با عنایت به یافته های پژوهش، باید شرایط و امکانات و تجهیزات در برنامه ریزی های مربوط به آموزش مامایی سهیم گردند تا محیطی حمایت کننده برای دانشجو فراهم گردد و منجر به ایجاد تجربه مثبت و گامی موثر در راستای ارتقاء کیفیت یادگیری بالینی باشد.