سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

البرز حاجیان نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
اسماعیل معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
امیررضا مدرس نیا –

چکیده:

ماسه های بادی باتوجه به خصوصیاتدانه بندی و نوع تشکیل دارای خصوصیات مقاومتی پایین میب اشد از این رو ساخت راه ها و پروژه های عمرانی برروی این خاک ها با توجه به خواصشان میسر نمی باشد از طرف دیگر هزینه جایگزینی این خاک با مصالح مرغوب بسیار زیاد می باشد درنتیجه برای بهبودخواص این خاک ها بهسازی و تثبیت ضروری می باشد از این رو دراین تحقیق بهسازی ماسه های بادرفتی با استفاده از پسماندهای مواد نفتی و مسلح کردن آنان با الیاف مدنظر قرارگرفته اهست دراین تقحیق از آزمایش فشاری تک محوره جهت بررسی خواص مقاومتی خاک تیمار شده استفاده گردی ده نتایج آزمایشات نشان میدهد که درمیران ۶ درصد پسمانده نفتی و میزان بهینه ۰/۱ درصد وزنی الیاف مقاومت فشاری به میزان ۶۵ کیلومتری برسانتیمتر مربع رسیده است که درمقایسه بانمونه شاهد بدون الیاف به میزان ۱۹ برابر افزایش مقاومت را از خود نشان میدهد.