سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امین حاتمیان –

چکیده:

در راستای ایجاد یک وحدت رویه به منظور دستیابی به افقی روشن برای توسعه ای مبنایی، پایدار و هدفمند استان اصفهان با در نظر داشتن شرایط و بسترهای موجود استان بایستی محوریت توسعه را مشخص نمود. بر کسی پوشیده نیست تا زمانی که محوریت توسعۀ استان اصفهان تبیین نگردد و عموم ارکان جامعه از دولت به عنوان بخش سیاستگذار گرفته تا سرمایه گذاران و بخش خصوصی به عنوان متولیان تحقق اهداف کلان و مردم به عنوان مبنایی ترین و تأثیرگذارترین رکن اجتماعی آن را نپذیرند و در راستای تحقق آن قدم برندارند نمی توان از ظرفیتهای وسیع اقتصادی استان بهره برداری نمود و برای استان چشم انداز توسعۀ پایدار در نظر داشت. در این مقاله سعی شده تا این ضروریات مشخص شده در این مقاله به صورت مختصر با بررسی وضعیت گردشگری استان به عنوان پیشنهادی برای قرار گرفتن درمحوریت توسعه ی پایدار استان و استفاده از مدل تحلیلیswot با بیان نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت ها به مطالعه تمامی وجوه، زمینه ها و بسترهای مقولۀ گردشگری در استان اصفهان می پردازیم و در ادامه با بررسی تولید و صنعت به عنوان محور توسعۀ فعلی استان به بررسی فراز و نشیب های آن می پردازیم. بدیهی است نقد جدی وضعیت صنایع تولیدی استان که متاثر از وضعیت رکود اقتصادی جهانی با چالش های جدی مواجه شده می تواند دورنمایی واضح تر از مسیر حرکت فعلی ارائه داده و نیاز به تغییر در الگوی پیشرفت استان را مشخص نماید در ادامه با نگرشی بر واقعیت های موجود در این بخش به بررسی راهکارهای تبیین گردشگری به عنوان محور توسعۀ آینده استان خواهیم پرداخت.