سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نعمت اله شیری – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
روناک عربی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه
کیومرث زرافشانی – دانشیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

هدف کلی این تحقیق، بررسی تفاوت های جنسیتی در عوامل تبیین کننده نیت کارآفرینانه دانشجویان نظام آموزش عالی کارآفرینی ایران بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بودند (۲۱۱=N). تعدا ۱۳۶ نفر آنها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که در دانشجویان پسر بین نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای اجتماعی و باور به خودکارآمدی با نیت کارآفرینانه رابطه مثبت و معنا داری وجود داشت. در حالی که در دانشجویان دختر فقط بین نگرش نسبت به کارآفرینی و باور به خودکارآمدی با نیت کارآفرینانه رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که در دانشجویان پسر باور به خودکارآمدی و در دانشجویان دختر نگرش نسبت به کارآفرینی بیشترین تاثیر مستقیم و معنادار بر نیت کارآفرینانه آنان داشت. نتایج این مطالعه می تواند به برنامه ریزان نظام آموزش عالی کارآفرینی در جهت تقویت نیت و رفتار کارآفرینانه دانشجویان و کاهش شکاف جنسیتی رد فعالیت های کارآفرینانه آنان در آینده کمک نماید.