سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا مسرور – کارشناس ارشد تجارت الکترونیک، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

یکی از مهمترین چالش دو لتها در حال حاضر پاسخ بموقع به خواسته ها و انتظارات متغیر شهروندان است . در این راستا بکار گیری فناوری اطلاعات با هدف پیاده سازی دولت الکترونیک می تواند نقش موثری در تامین نیاز مخاطبان داشته باشد.با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیق در زمینه موانع پیاده سازی دول ت الکترونیک، در پژوهش حاضر عوامل بازدارنده در استقرار اثربخش دولت الکترونیک در منطقه آزاد کیش با استفاده از رویکرد نظام گرا ۳ در چهار بخش عوامل فنی- مخابراتی، سازمانی – مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی و حقوقی- قانونی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند.در این تحقیق از کل جامعه آماری بتعداد ۴۱ نفر بعنوان نمونه آماری، اطلاعات جمع آوری شده است و از یافته های آمار توصیفی برای رد یا تایید فرضیات استفاده گردید. همچنین برای رتبه بندی موانع نیز ، آزمون فریدمن مورد استفاده قرار گرفت.روش تحقیق توصیفی استنباطی، روش تحقیق پژوهش حاضر است؛ برای گرد آوری داده ها نیز از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرانباخ و ۸۲/۵ درصد تعیین شد .نتایج پژوهش ،spss نرم افزار حاضر مشخص نمودکه بر اساس روش پیش آزمون و پس آزمون ۴عوامل چهارگانه فوق الذکر برای استقرار دولت الکترونیک در کیش مهیا نبوده اند ؛ و عوامل بازدارنده سازمانی -مدیریتی بعنوان مهمترین چالش شناخته شد. همچنین فقدان رهبری فرابخشی فرایند پیاده سازی ، فقدان هماهنگی و برنامه ریزی استراتژیک و عدم حمایت و پشتیبانی مورد نیازمهمترین چالش از بین عوامل زیر مجموعه عو امل اصلی تعیین گردید.