سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم سینگری – دکتری شهرسازی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،گروه معما
سروناز عبدلی ناصر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،

چکیده:

امروزه محیط زیست صرفه جویی درمصرف انرژی های فسیلی و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج درسطح بین المللی تبدیل شده است یکی ا زمهمترین عوامل آلوده کننده محیط زیست درجهان و بخصوص درکشور ما ایران مصرف انرژی های فسیلی درفضاهای مسکونی برای تامین گرمای فضای خانه است حجم بیرونی و پوسته ساختمان بخشی از کالبد معماری است که علاوه براینکه به عنوان مرز میان درون و بیرون نقش مهمی برای تامین ارتباط تهویه نور و منظرکاربران بنا ایفا می کند حایلی میان انسان و عوامل اقلیمی محیط خارج است پژوهش حاضر به بررسی رویکردهای اقلیمی نماهای مسکونی تبریز دردو بافت شهری سنتی و مدرن و مقایسه تطبیقی این دو میپ ردازد تحقیق حاضر با تکیه برروشهای پیمایشی و علی مقایسه ای انجام شده و هدف از آن بررسی عوامل مختلف از قبیل اتلاف حرارت مقاومت حرارتی ضریب انتقال حرارتی درنمونه های مورد بررسی و بیان الگوهای مناسب برای طراحی پوسته های بناهای مسکونی همساز با اقلیم سرد و کوهستانی شهرتبریز است.