سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فاطمه کریمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
سکینه میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

کارآفرینی به عنوان موتور محرک توسعه نقش کلیدی درفرایند توسعه جوامع ایفا می کند و برنامه ریزان و سیاست گذاران تلاش می کنند تا با بهره گیری ازتوازن فکری و خلاقیت انسان ها درعصری که انقلاب کارآفرینانه نامگذاری شده به مزیت رقابتی دست یابند دراین میان کارافرینی درون سازمانی یکی ازعواملی استکه بیشترین تاثیر را برموفقیت و رشد اقتصادی بنگاه ها کشورها و دولت ها داشته است و ازطرف دیگر یکی ازمولفه های مهم جهت ایجاد کارافرینی درون سازمانی وجود بسترمناسب برای بروز آن است که این امر ازطریق سازمان یادگیرنده محقق می شود تحقیق حاضر به بررسی سازمان یادگیرنده و کارافرینی درون سازمانی بطور جداگانه پرداخته و بعد از آن تاثیر سازمان یادگیرنده بربروز پدیده کارافرینی درون سازمانی مورد بررسی قرارگرفته است.