سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ماریا مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
محمد نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید صدوق

چکیده:

کشاورزی از منابع درآمدی کشور و به خصوص روستا می باشد با رونق دادن به کشاورزی می توان زمینه را برای خارج شدن ازتک محصولی بودن و تکیه بر درامد نفتی محیا کرد و این چنین زمینه برای حرکت در مسیر توسعه فراهم می گردد. عواملبسیاری بر کشاورزی تأثیر میگذارند و باعث رونق، نابودی و یا تغییر کشت می شوند لذا این مطالعه به بررسی تأثیر کم آبی بر تغییر کشت دهستان قلعه شاهین در شهرستان سرپل ذهاب پرداخته است. روش تحقیق این مطالعه توصیفی_ تحلیلیمی باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی با استفاده از مصاحبه با بهرهبرداران کشاورز و اسنادی صورت گرفتهاست. جمعیت کل دهستان ۱۹۴۵۱ نفر است و شامل ۱۱ روستا می باشد که تعداد ۴ روستا از آنها با توجه به اینکه تغییر کشت در آنها بارزتر بوده است انتخاب گردید و افراد مورد پرسش به صورت تصادفی انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می-دهد که کمبود منابع آب باعث تغییر کشت از پنبه و برنج و کنجد به انگور و گندم و جو در اغلب موارد تبدیل شدن کشت ابی به دیم شده است. کل مساحت زمین های زیر کشت این دهستان ۵۹۹۹ هکتار میباشد.