سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

جمشید سالار – استادیاردانشگاه پیام نور
مریم سازواری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق بررسی نقش کارافرینی ونوآوری دررشد و توسعه اقتصادی شرکت های کوچک و متوسط است کارافرینی نقش مهمی دررشد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دارد فرایند کارافرینی با خلقدانش و نوآوری ارتباط داردمحققان سازمانی به توانایی انتشار وبهره برداری از دانش فعلی و توانایی خلق دانش جدید به عنوان توانایی حیاتی موفقیت سازمانی اشاره کرده اند کارافرینان نیازمند مهارتهای متفاوتی هستند تا بتوانند درارتقای ابتکارات ایجادکسب و کارسازمانی به موفقیت برسند نوآوری نیز یکی دیگر از عوامل اساسی ایجاد رقابت درسطح جهانی است که منجر به رشد سازمانی می شود موفقیت آینده را دربردارد و همانند موتوری است که به شرکت ها اجازه میدهد دراقتصاد جهانی از کارایی مستمری برخوردار شوند هراندازه یک سازمان بزرگتر باشد کارایی و اثربخشی آن هم بیشتر است ولی با توجه به سن شرکت شرکت های جوانتر نوآورتر هستند.