سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید خدامرادی – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد
رضا کهن هوش نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی سازمانی،دانشگاه شاهد

چکیده:

باتوجه به ویژگیهای جهان امروز که همراه با تغییرات گسترده افزایش پیچیدگی و رقابتهای شدید است هرجامعه و کشوری بخواهد درتمام صحنه های پیشرو اعم ازاقتصادی اجتماعی حضوری جدی و قدرتمند داشته باشد ضرورتا باید به موضوع فناوری نوآوری کارافرینی فناورانه و مدیریت آنها با نگاهی علمی و راهبردی نگریسته و با بکارگیری ابزارهای لازم درتحقق چشم اندازها و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت خود بکوشد دراین رابطه مجامع علمی و به تبع آن ها سیاستگذاران اقتصادی به مفهوم کارافرینی بویژه به یکی ازحوزه های مرتبط با آن تحت عنوان کارافرینی فناورانه به عنوان یک رویکرد خلق ارزش اقتصادی و توسعه توجه ویژه نموده و با بهره گیری ازاین رویکرد به توسعه اقتصادهای دانش بنیان می پردازد رویکرد کارافرینی فناورانه بهدنبال پل زدن بین توسعه فناوری و ایجاد کسب و کارو بطور کلی ایجاد ارزش است کارافرینی فناورانه با به کارگیری نوآوریهای فناورانه موجب ایجاد شرکت های برپایه فناوری جدید می شود که این شرکت ها به سبب نقش آنها دراشاعه فناوری درشبکه های نوآوری انتقال فناوری ازبخشهای تحقیقاتی به بخشهای تولیدی و صنعتی و تسریح ورود فناوری های نواورانه جدید به بازار به عنوان موتوررشد سریع اقتصادی بسیارحائز اهمیت هستند.