سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزاد میرزایی قلعه – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دا
محمد سعیدنجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه تهران
محمد مولائی قلیچی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگ

چکیده:

انفجار جمعیت در سالهای آتی خطر بالقوه ای است که امنیت غذایی بشر را به شدت تهدید می کند. امروزه گرچه با استفاده از علم ، پیشرفت شگرفی در اصلاح گونه های زراعی در جهت افزایش سطح زیر کشت و افزایش تولید گامهای موثری را برداشته شده اما تلاش ها در چند دهه اخیر بیشتر روی سه مورد عوامل مؤثر )نژاد، آب و خاک( در تولیدات زراعی انجام گرفته است و از اقلیم به عنوان عامل چهارم به دلیل عدم امکان تغییر آن در مقیاس وسیع غافل بوده است . در این خصوص نمی توانیم نقش مدیریت ریسک را در کشاورزی پایدار نادیده فرض کنیم و چنانچه یکی از ابزار مهممدیریت ریسک را پیش آگاهی و آمادگی از قبل تلقی نمائیم. در این مقاله که روش تحقیق آن توصیفی تحلیلی بوده – ضمن تشریح بلایای جوی و اقلیمی که به کشاورزی صدمه می زنند و ارائه آمار خسارات در بخش کشاورزی و دامپروری که از سالنامه های آماری و مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بدست آمده است درخواهیم یافت که چگونه پیش بینی های هواشناسی کشاورزی صرف نظر از تقسیم بندی های آن بر حسب زمان و مکان می تواند در تمام شاخه ها و ابعاد کشاورزی و تمام مسائلی که به نحوی بر روی کشاورزی و تولید محصول تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دارند اثر گذاری دارد و در پایان به منظور افزایش بهره وری در تولیدات زراعی و مصرف مواد غذایی و همچنین کاهش ضایعات تولید پیشنهاداتی مطرح می گردد