سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نرگس قدسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
حمیده عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد
هادی پورشافعی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

پیشرفت های عصرحاضر راه را به سوی جامعه ای دانش مدار می گشاد که درآن دانش و اطلاعات محوری برای رشد و توسعه جوامع قرارگرفته است لذاهمگامی با تحولات سریع کنونی نیازمند بازنگری درنقش معلم به عنوان عنصر اصلی و کلیدی نظام آموزشی است امروز ه به کارگماردن تواناترین و شایسته ترین افرادبرای عهده داری حرفه معلمی حیاتی ترین مساله به شمار میرود از این رو است که یکی از اهداف مدیریت منابع انسانی درسازمان های آ»وزشی زمینه سازی و تسهیل رشد و توسعه حرفه ای کارکنان محسوب میشود دراین مقالهبرلزوم توجه به بحث مدیریت آموزشی و همچنین نظارت و راهنمایی تعلیماتی تاکید می شود و امید آن میرود که با همگام نمودن فعالیت های آنان زمینه برای رشد صلاحت حرفه ای معلمان و طرح معلمی به عنوان یک حرفه فراهم گردد.