سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده راحله حسینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست و مدرس دانشگاه
سیده الهام حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران
محمدحسین بیکی – کارشناس کامپیوتر

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله مهمترین عواملی است که می تواند از طریق اطلاع رسانی صحیح و به موقع روستائیان درآموزش آنها مؤثر بو ه و زم نه های توسعه همه جانبه روستاها را فراهم نماید امروزه اطلاعات درعرصه کشاورزی و توسعه روستانی ایرار به عنوار یکی از مهمترین سرمایه ها و عامل افزایش باز ه اقتصا ی به حساب می آیدمبدون شک بسیاری ازتحولات روستاهای امروز و برنامه ریزی برای آینده آنها، تدوین و تنظیم سیاست ها و استراتژیهای توسعه روستائی بدون توجه به نقش و اهم یت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات غ یر قابل تصور است