سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرزانه عبداللهیان – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
عاطیه صفردوست – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

دانشگاه کارآفرین و مشارکت نهادمند دانشگاه در توسعه کارآفرینی یکی از رویکردهای در حال ظهور برای توسعه دانشگاهی است. توجه به پژوهشهای کاربردی، خدمات رسانی روزآمد و فراگیر همساز با نیازهای متغیر اعضا ونهادهای مختلف جامعه، برقراری و تقویت پیوندهای نوآورانه متعامل؛ مشتمل بر اقدامات مشترک پارکها و مراکز رشد علم و فناوری و… نمونه ای از ساختارهای برخاسته از دیدمان در حال ظهور توسعه دانشگاهی به شمار میروند. قطعاًٌ بهینه داشت پیوند جامعه و دانشگاه بسان یک نهاد پویا؛ نظامهای حمایتی در حوزه بازرگانی، فنی، مالی و آموزشی/تحصیلی را به همراه دارد که سبب ساز پایداری نهادمند دانشگاه خواهد گردید. تحقیق حاضر پس از مرور اجمالی بر مفاهیم اصلی در کارآفرینی، به تبیین نقش دانشگاه در توسعه کارآفرینی و پرورش افراد کارآفرین میپردازد و در نهایت، راهکارهایی را با تاکید بر نقش دانشگاه برای توسعه و دستیابی به کارآفرینی پایدار در جامعه ارائه میدهد