سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی فائض – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
جواد صوفیابادی – دانشجو مدیریت تحصیلی

چکیده:

خصوصی سازی با هدف گسترش اثربخشی اقتصادی و افزایش سهم خود برتوسعه و رشد اقتصادی امروزه به عنوان یکی از مسائل قابل توجه درمجامع علمی و مدیریتی سطح کلان ایران اسلامی مطرح میب اشد درحقیقت توجه اصلی خصوصی سازی معطوف به سیاست ها برنامه های کلان اقتصادی و راهبردهیا اصلی جامعه است کاهش نقش مستقیم دولت ارتقا نظام مدیریتی واگذاری سیاست گذاری و مدیریت عرضه و تقاضا به بازار و روشهای قیمت گذاریهای نوین مبتنی برتعیین قیمت دربازار ازجمله راهکارهای موثر درتحقق این هدف می باشد یکی ازابعاد بسیار مهم و قابل توجه درفرایند تصمیم گیری و سیاست های واگذاری بخشهای دولتی توجه به فرایند تصمیم سازی صحیح برمبنای اطلاعات برای استفاده ازآن درخصوصی سازی و کوچک کردن اندازه دولت و کاربرد این اطلاعات درجهت تصمیم گیری اثربخش دربه کارگیری آن در بخشهای مخلتف اقتصاد می باشدداده کاوی و کشف دانش به عنوان یکی از دانشهای بسیار موثر درتسهیل این امر می تواند با توانمندی های خود بخشهای مختلف خردوکلان را تحت تاثیر خود قرار دهد. این تحقیق با تبیین موثر این دانش سعی درارایه مدلی مفهومی جهت کاربرد وگسترش آن دارد.