سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میکائیل علی پور –
کمال محبوبی –
بنفشه آقاجانی ریکنده –

چکیده:

یکی ازگامهای مهم واساسی درایجاد خلاقیت و بالابردن تولید ملی کشورتوجه به اموزشهای بنیادی و اساسی به نسل نوجوان و جوان است که این وظیفه حیاتی وامرخطیر برعهده اموزش و پرورش می باشد درواقع اموزش و پرورش با توانمندسازی علمی دانش آموزان که نسل نوجوان و جوان جامعه رادربرمیگیرد و شکوفانمودن استعدادها و خلاقیت های آنها میتواند نقشی سازنده درکمک به ایجاد روحیه نوآوری و خلاقیت درتولید ملی برعهده بگیرد درمقاله حاضر به واکاوی نقش اموزشی اموزش و پرورش درراستای ارتقای فرهنگ نوآوری وخلاقیت درتولید ملی ازطریق توجه به استعدادها و علایق دانش اموزان و تلاش درجهت کشف آنها و همچنین بررسی عناصر تاثیر گذار دراموزش و پرورش و راه های موثردرارتقای این امر پرداخته شد هاست.