سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین کاظمی – استادیاردانشگاه ولیعصر(عج)واحدرفسنجان گروه مدیریت رفسنجان ایران
سمیه حاجی پورداوران – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه ولیعصر(عج) گروه مدیریت رفسنجان ایران

چکیده:

معنویت به عنوان یکی ازابعادانسانیت شامل خوداگاهی و خودشناسی میشود اهمیت و ضرورت طرح موضوع معنویت ازجهات گوناگون درعصرجدید احساس میشود یکی ازاین ضرورت ها درعرصه انسان شناسی توجه به بعدمعنوی انسان ازدیدگاه دانشمندان و صاحبنظران است که انسان را موجودی زیستی و اجتماعی ومعنوی تعریف کرده اند باوجود اینکه معنویت پارادایم جدید است که موردتوجه مدیران و صاحبنظران دانش سازمانی ومدیریت واقع شده است ولی تاکنون مدلی ازپیروان معنوی ارایه نشده است قابل توجه است که درادبیات رهبر – پیرو نقش پیروان درشکل گیری رهبران بسیارحائز اهمیت است معنویت حقیقی علم زندگی است و به انسان می آموزد که چگونه سلامت ارگانیزم روحی روانی اش را حفظ کند و با داشتن زندگی اجتماعی مفید و احساس مسئولیت دربرابردیگران رشد طبیعی روح ملکوتی خویش را تضمین کند تاپیشرفتش را به سوی کمال فراهم سازد تحقیق حاضر یک تحقیق پیمایشی مبتنی برروش همبستگی بااستفاده ازانتخاب نمونه است حجم نمونه براساس نمونه گیری طبقه ای و تعداد نمونه ۲۸۵ نفر است ابزار گرداوریداده ها پرسشنامه می باشد که ازنرم افزار Amos Graphics Spss برای تحلیل داده ها استفاده شده است نتایج حاصل ازیافته ها بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین مولفه های پیرومعنوی و احساس معناداری و کمال طلبی است