سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا صارمی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
حمیده عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

سرمایه فکری فراهم کننده یک منبع جدید است که ازطریق آن سازمان می تواند به رقابت بپردازد همچنین این نوع سرمایه منبعی با ارزش برای کشورها بحساب می آید و ازنظر کارشناسان میزان رشد و توسعه آن به حدی است که به سرعت درحال تبدیل شدن به شاخصی درتوسعه یافتگی کشورها قلمداد می شود دراین مقاله نویسندگان پس ازگسترش چارچوب مفهومی سرمایه فکری فرایند مدل ایجاد ارزش درسازمان ارایه سپس با استفاده ازرویکرد توصیفی تحلیلی تنگناهای موجود درروش شناسی مشخص و درنهایت با استفاده ازاین تنگناها مدلی برای اندازه گیری سرمایه فکری ارایه خواهند داد این مدل به مدیران کمک می کند تا فرایند اندازه گیری را به عنوان یک کل منسجم درنظر گیرند این امر منجر به اخذتصمیمات صحیح توسط مدیریت و ارایه اطلاعات سودمند برای ذینفعان خارجی خواهد شد.