سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداریها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید ابراهیمی – ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﭘﮋوﻫﺶ
ایمان باستانی فر – رئیس اداره بودجه شهرداری اصفهان و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفها
امیرحسین جنتی – کارشناس گروه مطالعات و بررسی های اقتصادی مدیریت مطالعات و پژوهش شهردا

چکیده:

با آغاز دهه پیشرفت و عدالت و نام گذاری هدفمند این سه سال اخیر توسط مقام معظم رهبری(مد ظله) جهت گیری ویژه نظام به مقوله پیشرفت و عدالت به طور واضح و آشکار مشخص شد. سال ۸۸ با عنوان اصلاح الگوی مصرف توجه بیشتر به پرهیز از الگوهای مصرف غیر واقع بیانه و دوری از اسراف را مطرح نمود. نامگذاری سال ۸۹ نیز با عنوان همت مضاعف- کار مضاعف فضا را برای حرکت و جهش کشور در عرصه های مختلف فراهم نمود تا در سال ۹۰ (سال جهاد اقتصادی)، تمام اقشار و آحاد جامعه در این امر مشارکت نمایند. با توجه به اینکه از ارکان مهم در هر جهادی تحول، ابتکار، نوآوری و داشتن استراتژی غالب می باشد، داشتن این عناصر در تبین جهاد اقتصادی ضروری به نظر می رسد. از این رو به عنوان یکی از مصادیق تجمیع کننده این عناصر در عرصه جهاد اقتصادی می توان به مقوله تبدیل علم به ثروت (اقتصاد دانش بنیان) اشاره نمود. در واقع اقتصاد دانش بنیان سرعت حرکت ما را در رسیدن به تحولات مورد نظر در جهاد اقتصادی بالا می برد. تحقق این چرخه (تبدیل علم به ثروت) منوط به تحول در نگاه مردم و مدیران می باشد. تجارب کشورهایی که در مسیر رشد اقتصاد دانش بنیان حرکت کرده اند (نظیر چین، کره جنوبی، مالزی و سنگاپور) نشان می دهد حمایت جدی دولت ملی و محلی در زمینه شکل گیری مراکز رشد علم و فناوری و پارکهای علمی تحقیقاتی نقش عمده ای در پیشرفت اقتصادی از طریق جذب و هدایت متخصصین و صاحبان ایده های نوآورانه داشته که نتیجه آن رشد سریع اشتغال و درآمد و به تبع آن افزایش ظرفیت مالیات ملی و محلی است. در واقع در اقتصاد دانش بنیان نگاه به الگوهای تولید، توزیع و مصرف جامعه بر اساس فناوری های جدید می باشد و این فناوری ها موتور مولد و محرک اقتصاد می باشند. مدیریت شهری نیز که با طیف گسترده ای از فعالیت ها روبرو می باشد نمی تواند نسبت به تحولات علمی و فناورانه و تغییرات ایجاد شده در فضای اقتصاد شهری بی تفاوت باشد. این مقاله با تبین مفاهیم جهاد اقتصادی و اقتصاد دانش بنیان تغییر نگرش مدیریت شهری به سمت اقتصاد دانش بنیان را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تحقق اهداف جهاد اقتصادی (افزایش ظرفیت اقتصادی و تبدیل علم به ثروت) عنوان می دارد. این مطالعه از جهت روش شناسی از نوع توصیفی- تحلیلی است و با بهره گیری از ابزار تحلیل سیستمی و علی- معلولی به تبیین موضوع می پردازد. نتایج گویای آن است که با توجه به تحولات سریع اقتصاد دانش بنیان در گستره جهانی لازم است نظام برنامه ریزی، برنامه ریزان و مدیران شهری به عنوان برنامه ریزان شهری و محلی توجه ویژه به اقتصاد دانش بنیان و ایجاد راهکارهای لازم برای رسیدن به اهداف مستتر در حرکت جهادی اقتصاد با طراحی ساز و کارهای مناسب در جهت ارتباط مناسب بین اقتصاد دانش بنیان و مدیریت شهری بر مبنای الگوهای دانش بنیان داشته باشند. شهرداری ها از طریق ابزارهای مختلفی نظیر مشارکت و سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم و آماده سازی زیرساختهای مورد نیاز در عرصه های تولید علم و فناوری می توانند نقش مهمی در تکمیل چرخه ی تبدیل علم به ثروت داشته و هم در بعد کاهش هزینه و هم در بعد کسب درآمدهای پایدار باعث تغییر و تحول اساسی در نظام مالی مدیریت شهری شوند.