سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کردانی – سازمان آب و برق خوزستان
مسلم سروستانی –
علی اسدی –

چکیده:

بعنوان محدود کننده ترین عامل تولید در کشاورزی با توجه به نامناسب بودن پراکندگی زمانی و مکانی ریزش های جوی در ایران و پایین بودن راندمان آبیاری در کشور محسوب می شود .بنابراین روشهای آبیاری نوین باید با رویکرد مشارکت همه جانبه بهره برداران مد نظر قرار گیرد این در حالی ست که از نظر اراضی مستعد کشاورزی محدودیت در سطح کشور وجود ندارد لذا توجه به توسعه شبکه های مدرن آبیاری ب یش از پیش مورد اهمیت قرار گرفته است . با مین منابع مالی جهت احداث شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی بنابراین راه حل توسعه توجه به محدودیت دولت در شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی در کشور را باید از طریق مشارکت سازمانهای تامین مالی نظیر بانکها و همچنین مشارکت سرما یه گذاران خصوصی و بهره برداران طرحها جستجو کرد . بدین منظور برای جلوگیری از اتلاف منابع آب وحداکثر کارایی و بهره وری، سازمان آب و برق خوزستان جلب مشارکت کشاورزان محدوده پروژه آبیاری و زهکشی ناحیه عمرانیR2 هندیجان را به وسعت خالص ۸۲۵۳ هکتار را در دستور کار قرار داده و می توان احداث پروژه در منطقه را سر آغاز حرکت نو جهت رشد و شکوفایی منطقه قلمداد نمود بگونه ای که وضعیت فعلی اراضی با وضعیت اراضی قبل از اجرای پروژه قابل مقایسه نمی باشد . اجرای پروژه آبیاری و زهکشی ۲R هندیجان در بهبود وضعیت شوری اراضی و برداشت مح صول، افزایش ارزش افزوده اراضی و هم از نظر اشتغالزایی در منطقه اثرات بسیار چشمگیری داشته است