سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابراهیم چیرانی – عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گیلان، ایران
فهیمه حاجی زاده مبارکی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

در این مقاله بر اساس روش قیاسی و استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM) به تبیین مزیت رقابتی پایدار پرداخته شد. برای این منظور، نمونه آماری به حجم ۱۷۰ نفر از مدیران و کارمندان بانک های خصوصی و دولتی در استان گیلان انتخاب و بهوسیله پرسشنامه اقدام به جمع آوری داده ها گردید، سپس مطابق مدل ارایه شده اثرات متغیرهای سرمایه فکری، کارآفرینی وقابلیت ها با مزیت رقابتی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاکی از آن بود که متغیرهای سرمایه فکری، کارآفرینی و قابلیت ها بامزیت رقابتی رابطه مثبت دارند.