سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه پازکی – دانشگاه پیام نور
داوود شیخی –
قاسم صارم پور –

چکیده:

زمین یک ثروت محدود است که بهره نگرفتن ازقابلیت های آن موجب هدررفت منابع تولید سرمایه می شود و زمین گردشگری شکل جدیدی ازصنعت گردشگری است که هرانچه به طبیعت بی جان مربوط میگردد را شامل میشود این صنعت با برنامه ریزی صحیح و اعمال مدیریتی شایسته با درنظرگرفتن اصل حفاظت پایدار زیست محیطی منافع اقتصادی رفاه جامعه را درپی دارد و از انجا که برنامه ریزی و مدیریت مولفه های اصلی توسعه زمین گردشگری محسوب میگردند لذا دراین پژوهش ابتدا با رویکرد نظام وار و سیستماتیک و با بهره گیری ازمدل sWOT نقاط ضعف قوت فرصت ها و تهدیدهای حاصل ازگسترش زمین گردشگری درژئوسایت های استان همدان را مورد بررسی قرار داده و سپس به تبیین مدیریت استراتژیک و برنامه راهبردی پرداخته شده است که مطابق با نتایج حاصل ازSWOT و ماتریس ارزیابی استراتژی ها دو استراتژی تنوع همگون و استراتژی رقابتی پیشنهاد میگردند.