سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی طبری – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
اعظم لیالی ایولی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

از آنجایی که نقش های مدیران با عملکرد آن ها و اثر بخشی سازمان رابطه مستقیم دارد، مقاله حاضر بر آن است تا به این سوال های مهم پاسخ دهد که آیا بین دو متغیر اساسی مدیریت کارآفرین و ایفای نقش های مدیران (مدل مینتزبرگ) ارتباطی وجود دارد؟ یا خیر؟ واین که شدت و جهت این ارتباط در سه نقش اصلی ارتباطی، اطلاعاتی و تصمیم گیری پیش گفته چگونه است؟ مقاله حاضر با هدف اصلی تعیین میزان موفقیت مدیران کارآفرین بخش صنعت و معدن در ایفای نقشهای مدیریتی (مدل مینتزبرگ)، اهداف فرعی زیر را دنبال میکند: شناسایی مدیران کارآفرین در بخش صنعت و معدن؛ تعیین سطح کار آفرینی مدیران در بخش صنعت و معدن؛ مقایسه میزان کار آمدی مدیران کارآفرین در مقابل مدیران عادی در ایفای نقش های مدیریتی. در ابتدا با توزیع پرسشنامه مربوط به کارآفرینی که شامل ویژگی های فردی، رفتاری، شغلی و محیطی می باشد اقدام به شناسایی مدیران کارآفرین شده است که در این قسمت مدیران به دو دسته مدیران کارآفرین و مدیران غیر کارآفرین یا مدیران عادی تقسیم شده اند. سپس سطح کارآفرینی مدیران در واحدهای موردمطالعه را تعیین نموده است. در ادامه با توزیع پرسشنامه مربوط به نقشهای مدیریتی (مدل مینتزبرگ) که شامل سه نقش اصلی ارتباطی،اطلاعاتی و تصمیم گیری می باشد، سطح ایفای نقش های مدیریتی توسط کلیه مدیران واحد ها مشخص گردیده است. در انتتها مقایسه ای بین مدیران کارآفرین و مدیران غیر کارآفرین یا مدیران عادی در رابطه با میزان ایفای نقش های مدیریتی (مدل مینتزبرگ) انجام شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی- همبستگی انجام شده است.