سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

زین العابدین رحمانی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ساری
امید کوه کن موخر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده:

سازمان ها برای بقای نیازمند اندیشه های نو و نظرات تازه اند درنتیجه کارافرینی سازمانی با توجه به ساختاربازارهای رقابتی امری ضروری به نظر می رسد درراستای توجه و اهمیت دادن به موضوع کارافرینی بصورت عام و کارافرینی سازمانی بصورت خاص تحقیق حاضر با هدف بررس یموانع کارافرینی سازمانی درسطح شرکت برق منطقه ای استان مازندران صورت پذیرفته است براین اساس ابتدا مبانی نظری موضوع مورد بررسی قرارگرفت و موانع کارافرینی سازمانی و مولفه های تشکیل دهنده آن شناسایی گردید براساس نتایج بدست آمده موانع داخلی مهمترین عامل بازدارنده کارافرینی سازمانی درشرکت برق منطقه ای استان مازندران است پس از آن نیز به ترتیب موانع منتجی و محیطی دراین زمینه نقش بازدارنده داشته اند از بین موانع محیطی نداشتن اختیار سیاستگذاری و تعیین ماموریت توسط مدیران و از بین موانع داخلی عدم تفویض اختیارکافی و ازبین موانع منتجی عدم حمایت سازمان ازافرادریسک پذیر بیشترین نقش بازدارندگی را برکارافرینی سازمانی درشرکت برق منطقه ای استان مازندران داشته اند .