سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی طبری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
اعظم لیالی ایولی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

از انجایی که نقشهایمدیران با عمکرد آنها و اثربخشی سازمان رابطه مستقیم دارد مقاله حاضر برآن است تا به این سوالهای مهم پاسخ دهد که آیا بین دومتغیر اساسی مدیریت کارافرین و ایفای نقشهای مدیران مدل مینتزبرگ ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ و اینکه شدت و جهت این ارتباط درسه نقش اصلی ارتباطی اطلاعاتی و تصمیمگیری پیش گفت چگونه است؟ مقاله حاضر با هدف اصلی تعیین میزان موفقیت مدیران کارآفرین بخش صنعت معدن درایفای نقشهای مدیریتی مدل مینتزبرگ اهداف فرعی زیر را دنبال می کند شناسایی مدیران کارافرین دربخش صنعت و معدن تعیین سطح کارافرینی مدیران دربخش صنعت و معدن مقایسه میزان کارامدی مدیران کارافرین درمقابل مدیران عادی درایفای نقش هایمدیریتی ابتدا با توزیع پرسشنامه مربوط به کارافرینی که شامل ویژگیهای فردی رفتاری شغلی و محیطی می باشد اقدام به شناسایی مدیران کارافرین شدهاست که دراین قسمت مدیران به دو دسته مدیران کارافرین و مدیران غیرکارافرین با مدیران عادی تقسیم شده اند سپس سطح کارافرینی مدیران درواحدهای مورد مطالعه را تعیین نموده است.