سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدرضا حمیدی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه حیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تح

چکیده:

یادگیری سازمانی و دانش ازابزارهای کسب مزیت رقابتی برای مدیران سازمان های کنونی به شمار می آیند این تحقیق به دنبال تبیین یک مدل آمیخته یادگیری سازمانی برای نیل به نوآوری دانشی است بدین منظور ازمدل یادگیری سازمانی سنگه ۱۹۹۰ عنصرمدلهای ذهنی ازمدل یادگیری سازمانی دنیل کیم ۱۹۹۳ عنصر عملکرد سازمانی و از مدل یادگیری سازمانی هابر۱۹۹۹ عنصرکسب دانش به عنوان شاخص انتخاب شده است که درکنارعنصر خلق دانش محورهای اصلی تحقیق را تشکیل میدهند دراین تحقیق یک مدل آمیخته ازیادگیری سازمانی طراحی گردیده که میتواند ضمن گشودن افقهای جدید درتحقیقات آتی رهنمودهایی را برای مدیران راجع به استفاده ازفرایندهای یادگیری سازمانی متناسب با شرایط محیطی و درراستای نیل به نوآوری دانشی درسازمان ها فراهم نماید.