سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

فاطمه حیاوی – کارشناس ارشدمدیریت اجرایی
محمدرضا حمیدی زاده – دانشگاه شهید بهشتی
منصور مومنی – دانشگاه تهران

چکیده:

درچنددهه اخیر یادگیری و دانش تبدیل به دو عامل اصلی موفقیت دررقابت بین المللی شده اند به منظور دستیابی سازمان ها به مزیت رقابتی خلق دانش میتواند به عنوان یک فرصت مورد توجه قرارگیرد هدف ازمقاله حاضرمعرفی یک مدل آمیخته یادگیری سازمانی و بررسی رابطه آن با خلق دانش دراداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان است جامعه آماری این تحقیق را ۸۱نفر ازکارشناسان و مدیران آن اداره و با استفاده ازروش نمونه گیری تمام سرشماری تشکیل میدهند روش پژوهش توصیفی – پیمایشی است ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای با ۶۴پرسش درمورد مولفه های مدل آمیخته یادگیری سازمانی است که براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تدوین شده است درتدوین پرسشنامه اعتبار محتوایی به کاررفته و پایایی آن با استفاده ازا لفای کرونباخ مقدار ۰/۹۳ محاسبه شد هاست داده ها با استفاده ازنرم افزارهای SPSS ی LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.