سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا رضایی کلید بری – استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سعید طالبی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مرتضی حضرتی – استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی

چکیده:

کاربرد فناوری اطلاعات و استفاده از آن در سازمان ها با توجه به تحولات اقتصادی و رقابتی دنیای امروز اجتناب ناپذیر می باشدولی ابتدا باید عوامل و موانع موثر بر پذیرش، بهره گیری بهره برداری و استفاده از آن شناسایی شود. لذا پژوهش حاضر یکمطالعه توصیفی است که با استفاده از مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM)، عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی آموزشی یعنیآموزش الکترونیکی را مورد بررسی قرار می دهد که این عوامل در پژوهش حاضر شامل انگیزش، اضطراب از کامپیوتر،خودکارآمدی اینترنت، ادارک سهولت استفاده و ادارک مفید بودن می باشند. جامعه آماری شامل فراگیران دوره های آموزشالکترونیکی در آموزشهای ضمن خدمت کارکنان شرکتهای صنعت آب و برق کشور در سال ۱۳۹۳ می باشد که حجم نمونه آن۴۰۳ نفر بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه استاندارد برگرفته از پرسشنامه استاندارد چن وتیسنگ (۲۰۱۲) می باشد. تحلیل داده ها از طریق آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی از طریق تکنیک های آماری و معادلاتساختاری و تحلیل مسیر آن با استفاده از نرم افزار SPSS20 و ۸٫۵۴ SPSS انجام گردید که طبق نتایج حاصل مشخص گردید که بجز یک فرضیه سایر فرضیه ها مورد تایید بوده و بجز رابطه تاثیر منفی اضطراب از کامپیوتر بر ادراک سهولت استفاده از آموزشالکترونیکی، هشت رابطه دیگر بین متغیرها بر قصد استفاده از آموزش الکترونیکی توسط کاربران دوره های آموزش الکترونیکیضمن خدمت در وزارت نیرو تایید و در نتیجه آموزش الکترونیکی توسط فراگیران پذیرفته شده است.