سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جواد خودی قرابقلو – دانشجوی کارشناسی ارشد استادیاردانشگاه ، گروه مدیریت اجرایی، آزاداسلامی واحد سنندج،ایران
هیرش سلطان پناه – استادیاردانشگاه ، گروه مدیریت اجرایی،آزاداسلامی واحد سنندج،ایران
منصور ایراندوست – استادیاردانشگاه ، گروه مدیریت اجرایی، آزاداسلامی واحد سنندج،ایران

چکیده:

نقش اطلاعات در دنیای امروزی بسیار شگرف و پیچیده می باشد به گونه ای که عصر فعلی را عصر انفجار اطلاعات می نامند. دراین راستا نقش سیستم های اطلاعاتی در توسعه اطلاعاتی بسیار تأثیر گذار بوده و توانسته فرآیندهای کاری سازمان ها را با تحولعظیمی مواجه کند بنابرایناز میان عوامل مهم تأثیرگذار بر روی کیفیت زندگی کاری می توان به مواردی نظیر سیستم پاداش و حقوق،جو سازمانی حاکم بر سازمان، فرهنگ سازمانی، ارتباطات بین فردی، ساختار سازمانی و مواردی دیگر را خاطر نشان گردید. بهبودکیفیت زندگی کاری (کیفیت زندگی کاری) کارکنان مستلزم مدیریت سازمان به تدوین سیاست های حمایت گرایانه از منابع انسانی استو امروزه توجهی که به زندگی کاری می شود بازتابی است از اهمیتی که برای آن قائلند، انسانها برای ارائه بهترین کوشش های خود درراه تحقق اهداف سازمان. . بدین معنا که چنانچه تعویق چند ساله ای در اجرای تحقیق صورت پذیرد ممکن است خسارات مالی،روانی و اجتماعی بیشتری را ایجاد نماید. ارائه یک راهکار سودمند و عملی برای این سازمان و جامعه ذی نفع که به دنبال کسب سودبیشتری از اثرات شناسایی این پدیده می باشند، می تواند یاری کننده این افراد باشد. به همین جهت نیاز است عوامل مرتبط با آنمورد شناسایی قرار گیرد تا بتوان به رشد وتعالی سازمان کمک شود . برهمین اساس پژوهش حاضر به بررسی عوامل ارگانیکی -مکانیکی ساختار سازمانی موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری پرداخته است.بنابراین در پیاده سازیساختار سازمانی باید توجه داشت کهپیاده سازی بر اساس شرایط ساختاری و فرهنگی سازمان بصورت اقتضایی صورت بگیرد. ساختارها باید همواره با ارزش باشند ودرهر زمان و مکانیقابلیت انعطاف داشته باشند. زیرساختهای تکنولوژیک با حمایت همه جانبه مدیریت ارشد مهیا شود تا بتوان پیادهسازیبهبود کیفیت زندگی کاری را با موفقیت و سرعت بیشتر به پایان رساند.