سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اعظم رجالی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
مهری محمودیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

دانش خواهی و دانش دوستی و گریز از جهل و نادانی سرشت و جبله آدمی است و لذا وجود دانشگاهها به عنوان مراکز کنکاشهای دانش طبیی امری ضروری است و اینکه اصطلح دانشکند ، دانشور و دانش پژوه بر بسیاری از خروجی های دانشگاه مترتب می شود مسئولیتی بس سنگین را متوجه این پایگاه عظیم علمی می نماید. بازم است با وضعیت بررسی ورودی ها و خروجی ها دانشگاه خلاء های موجود در این زمینه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. در بعضی از بررسی هایی که راجع به میزان آگاهی و نگرش دانشجویان در زمینه امر به معروف و نهی از منکر بعمل امده نشان داده شده که گروه سنی ۲۵-۲۱ سال یعنی غالب دانشجویان با وجود داشتن نگرش مثبت نسبت به امر به معروف و نهی از منکر آموزش کافی در زمینه شرایط امر به معروف و نهی از منکر و نیز شیوه های این فرضیه ی الهی را نداشته اند و نیاز به آگاهی در این زمینه تلقی می گردد و اصلاح اجتماعی از طریق اجرای این فرضیه مهم در جامعه و تاکید بر آوزش ان در جوانان و ضورت اجرای آن در جامعه به شیوه های صحیح و تلقی ان به صورت یک نعمت الهی از ضروریات می باشد. لذا در این مقاله سعی بر آن شده تا اولا شرایط امر به معروف و نهی از منکر بیان شود تا مشخص گردد کجا موردی برای امکر به معروف و نهی از منکر است و ثانیا به بیان بهترین شیوه های امر به معروف و نهی از منکر اشاره شود که اهمیت این مسئله کمتر از مسئله اول نیست و این شیوههای بعضی عمومی و بعضی در دانشگاه کارایی بیشتری خواخد داشت. در بیان شرایط اشاره ای بسیار مختصر به شرایط ظاهری امر به معروف و نعی از منکر و سپس مهمنتر از آن اشاره ای به شرایط نعنوی این فرضیه الهی شده و به دنبال ان شیوه های متعدد این فرضیه بخصوص مطابقت قول و عمل امر کننده بیان شده تا حتی الامکان از تمامی این شیوه ها در دانشگاهها استفاده شود . به این امید که دانشگاهها به عنوان یکی از مراکز بزرگ علمی علاوه بر گسترش و باز کردن کتاب تکوین که دانش طبیعی به ان پرداخته با کتاب تشریع کع در حیطه ی دانش فراطبیعی قرار دارد منافاتی نداشته باشند و از تشریع در جهت زمینه سازی برای امکان استفاده از تکوین استفاده لازم را ببرند. و با کمک علم تکوین و تشریع بتوان به فلسفه خلقت و آیینه قرار گرفتن اشرف مخلوقات یعنی انسان و انسان شدن و رنگ صبغه ی الهی پیدا کردن نزدیک گردید.