سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد خدری –
فتح اله داوری دهکردی –
عبدالحسین دلفی –
مسلم سروستانی –

چکیده:

استان خوزستان با وسعت۳/۴میلیون هکتار اراضی کشاورزی و دارا بودن پنج رودخانه دائمی کارون ، دز جراحی، کرخه ، هندیجان و بیش از یک سوم آب های سطحی کشور می تواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی کشور ایفا نماید. اجرای پروژه های آبیاری و زهکشی به منظور ایجاد توسعه پایدار با استفاده از الگوی مشارکت بهره برداران از تجارب موفق سازمان آب و برق خوزستان بوده که در برنامه های دوم و سوم و چهارم توسعه مورداستفاده قرار گرفته است . به منظور توسعه طرح های آبیاری و زهکشی با این سازوکار، بر اساس تبصره ۶۲ قانون بودجه عمومی کشور درسال ۲۶ و تبصره ۲۲ و ماده ۶۰۲ قانون برنامه های دوم و سوم توسعه و متعاقب با آن بندط ماده ۶۲ در برنامه چهارم ، جلب مشارکت کشاورزان در طرح های آبیاری وزهکشی توسط سازمان آب و برق خوزستان، مورد توجه ویژه قرار گرفت .اساس کار بر بهره گیری از مشارکت بهره برداران در برنامه ریزی،تامینمنابع مالی و مدیریت شبکه ها می باشد. در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی ،انتقالمدیریت آبیاری از دستاوردهای مهم مشارکت مردم در پروژه های آبیاری و زهکشی می باشد که در دستور کار قرار گرفته است. اجرای طرح های آبیاری و زهکشی گام بزرگی درجهت استفاده بهینه و پایدار ازمنابع آب کشور میباشد .این امر درصورتی که با مشارکت بهره برداران صورت گیرد، می تواند علاوه برکاهش بارمالی دولت، تصدی گری دولت در بخش آب را کاهش داده و به مرور زمان مدیریت حفظ ، نگهداری و بهره برداری از منابع آب را به خود مردم واگذار نماید که با این رویکرد کلیه اهداف مورد نظر در سند چشم انداز توسعه در بخش مشارکتمردمی محقق خواهد شد.