سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کامیان خزایی –
سروش قبادی –

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سلامت روانی با مکانیزم های دفاعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی چالوس صورت گرفته است. در این مطالعه از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد. جامعه آماری را دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد چالوس تشکیل داده و برای نمونه برداری از روش تصادفی ساده استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از ابزار و پرسشنامه مکانیزم های دفاعی( ۴۰ – DSQ‐) و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییره استفاده شد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که بین اضطراب با مکانیزم های گذار به عمل، ناارزنده سازی، خیال پردازی اوتیستیک، بدنی سازی، همه کار توانی، انکار در سطح (فرمول در متن اصلی مقاله) همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین مکانیزم های دفاعی والایش و فرافکنی توانایی تبیین تغییرات سلامت روانی را دارند و بقیه مکانیزم ها از این توانایی برخوردار نیستند. و همچنین سلامت روان با مکانیزم دفاعی رشد نایافته بیشترین ارتباط را دارد.