سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

منصور شاه ولی – استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
لیلا شاه مراد – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

بی گمان با تخریب محیط زیست در گستره کره زمین نسل های آتی با بحران های شدید روبرو خواهند بود. اگر چه راههای گوناگون برای پیشگیری آنها توصیه می شود اما محققّان براین باورند که اتکاء صرف به توصیه های فنی و فناوری ها ، چاره ساز نیست بلکه نیازمند رویکردی نوین برای تغییر فکر و رفتار انسان نسبت به محیط است زیرا با تغییر این دو است که مسؤلیت او نسبت به محیط تغییر خواهد کرد. به همین دلیل رویکرد متعالیه به منظور تربیت نیروی انسانی توصیه می شود تادانش آموختگان نظام های آموزشی کشور، با فراگیری هم زماندانش علمی / تحلیلیو دانش و اخلاق قدسیزیست محیطی راهنمای جامعه برای حفاظت از محیط زیست باشند. مقاله حاضر ضرورت و چگونگی این رویکرد را برای آموزش عالی زیست محیطی ایران ۱۴۰۴ تبیین می کند.