سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فاطمه شفیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
بهزاد شوقی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

امروزه دانشگاهها در جهان ، موتور رشد و توسعه اند و ترکیب آموزش در رشته های علمی، متناسب با نیازهای توسعه ای جامعه است. گرچه اثر آموزش های کارآفرینی در کشورهای مختلف به خاطر فرهنگ های کارآفرینی متفاوت، فرق می کند، اما به هر حال آموزش کارآفرینی بر موفقیت سرمایه گذاری های کارآفرینانه اثر مثبت دارد. توجه به شایستگی کارآفرینانه از رابطه فرض شده میان شایستگی ها و تولد، بقا و رشد سرمایه گذاری پرخطر نشات می گیرد . بنابر این، شایستگی های کارآفرینانه به عنوان عوامل مهم در رشد و موفقیت دیده می شوند و درک درست از ماهیت و نقش این شایستگی ها می تواند اثراث مهمی در عمل داشته باشد. همچنین یکی از رویکردهای توسعه ظرفیت ها و قابلیت های منابع انسانی برای توسعه ارزش،آموزش مبتنی بر شایستگی است. در آموزش مبتنی بر شایستگی، شایستگی های مربوط به هر یک از مشاغل تعیین و دانش، مهارت، رفتار و ویژگی های شخصی مربوط به هر یک از شایستگی ها مشخص می گردد. در این مقاله پس از ارائه مفاهیمی در زمینه کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، شایستگی و شایستگی کارآفرینانه، اشاره ای می کنیم به آمزش شایستگی های کارآفرینانه در حوزه م ه ن د س ی و ن ه ا ی تا به تبیین رویکرد شایستگی در زمینه آموزش کارآفرینی می پردازیم.