سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

روح اله مهدیون – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی
فاطمه نارنجی ثانی – دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی
بهزاد شالچی – دانشجوی دکتری روانشناسی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار شهروندی سازمانی با ابعاد شخصیت کارکنان دانشگاه تهران انجام گرفته است دراین تحقیق ۲۱۳ نفر از کارکنان دانشگاه تهران که سمت کارشناس دارند به عنوان نمونه انتخاب شده اند و نتایج تحقیق حاکی از آن است که وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارشناس دانشگاه تهران نسبتا مطلوب است نتایج همبستگی پیرسون نشان میدهد که رابطه رفتار شهروند سازمانی کلی با ابعاد شخصیت برونگرایی، سازش پذیری، وظیفه شناسی و گشودگی مثبت و معنادار است ولی روان رنجورخویی رابطه منفی معناداری با رفتار شهروندی سازمانی دارد تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ابعاد وظیفه شناسی سازش پذیری و گشودگی از شخصیت رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی می نمایند.