سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدجواد تقی پوریان –
سیدرضا حسینیان –

چکیده:

امروزه از موسسات کوچک و متوسط بعنوان موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه متوزن دربسیاری کشورها خصوصا کشورهای درحال توسعه یادمیشود با این همه این موسات بانرخ بالایی ازشکست و زوال درکسب و کارهای خود دست به گریبانند تحقیقات نشانم یدهد این موسسات درشناسایی فرصت ها مهارت بالایی از خود به نمایش می گذارند امادرایجاد و ابقای مزیت های رقابتی بمنظور بهره برداری از آن فرصت ها ناموافق بودهاند اخیرا کارافرینی استراتژیک بعنوان ابزاری منحصربفرد و ممتاز با توانایی ادغام مقولات مذکور مطرح شده است دراین فرایند از انجا که مدیریت استراتژی به رفتار عملکرد یک سازمان شکل میدهد بکارگیری رویه های استراتژیک موثرمبنایی برای خلق مزیت های رقابتی جدید میباشندلذا دراین مقاله ضمن مروری برمفهوم کارافرینی استراتژیک رویه های پایش محیطی انعطاف پذیری دربرنامهر یزی کانون تصمیم گیری و کنترل بعنوان راهبردهای موثر بربروز کارافرینی استراتژیک درموسسات کوچک و متوسط تشریح میگردند.