سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشاد حاجیان – دانشگاه پیام نورتهران
حسین نازک تبار –
علی اکبر آقاجانی افروزی –

چکیده:

سرمایه اجتماعی و به دنبال آن کیفیت زندگی به عنوان ابعادسازنده دربرنامه های توسعه و رفاه اجتماعی موثر میب اشند این مطالعه با هدف شناسایی رابطه میان سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی دانشجویان می باشد که بصورت پیمایش مقطعی و با استفاده از ابزار پرسشنامه همراه با مصاحبه درمیان دانشجویان دانشگاه پیام نورمازندران درسال ۸۹ انجام گردیده است نمونه این پژوهش ۴۰۰نفر که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند بوده است یافته ها ناشی ازضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معناداری حداقل درسطح ۰/۹۵ بین کیفیت زندگی و متغیرهای مستقل سرمایه اجتماعی وجود دارد همچنین نتایج حاصل ازتحلیل رگرسیونی نشان داد که ۶متغیر اعتماداجتماعی درمرحله اول مشارکت اجتماعی درمرحله دوم امنیت محلی درمرحله سوم ارتباطات اجتماعی درمرحله چهارم و تصور مثبت درمرحله پنجم و بده بستان به ترتیب اهمیتی کهدرتبیین متغیر وابسته داشته اند وارد معامله رگرسیونی شده اند و درمجموع این ۶متغیر توانسته اند ۵۷درصد ازواریانس متغیر وابسته را تبیین کرده و توضیح دهند.