سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهره حاجیها –
علی لعلبار –
راضیه یعقوب فر –

چکیده:

در بررسی رابطه بین پراکندگی پیش بینی سود هر سهم و نماگرهای ساختاری بازار سرمایه تحت ۴ شاخص حجم معاملات،اندازه شرکت، بازده هر سهم و تغییرات ارزش بازار هر سهم و در حضور متغیرهای کنترل اهرم مالی وپایداری سود ، داده های ۹۰ شرکت درفاصله زمانی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ دربورس اوراق بهادارتهران استفاده شد.نتایج حاکی ازاین است که بین متغیر پراکندگی پیش بینی سود هر سهم و شاخصهای حجم معاملات، اندازه شرکت و تغییرات ارزش بازار هر سهم رابطه معناداری وجود دارد این در حالی است که پراکندگی پیش بینی سود هر سهم و بازده هر سهم هیچ رابطه ی معناداری در شرکتهای نمونه ندارد ،بنابر این می توان نتیجه گرفت در سرمایه گذاری باید به شاخص های حجم معاملات واندازه وارزش بازار با توجه به پراکندگی پیش بینی سود سهم توجه نمود.