سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صدیقه گل بابازاده مقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
مجتبی متاان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مازندران
مهدی باباجانزاده دون – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات جهان را تحت سیطره خویش قرار داده است و افراد را درراستای بکارگیر یاستعدادبالقوه شان رهنمون می نماید سازمان های امروزی برای بقا و رشد خود نیاز به افراد توانمنددارند اما این توانمندی جز با بکارگیری فناوری اطلاعات میسر نخواهد بود از طرف دیگر سازمان نیز بایستی برای شرایط متغیر آمادگی لازم را داشته باشد سازمان یادگیرنده دراین حالت می تواند نقشی حیاتی ایفا نمایند جهت استفاده از تمامی دانشی که درکارکنان وجود دارد بکارگیری فناوری اطلاعات ایجاد سازمان یادگیرنده و توانمندسازی کارکنان ضرورتمی یابد بنابراین فناوری اطالعات یکی ازمهمترین و موثرترین توانمندسازی ها در سازمان های یادگیرندها ست بطوریکه می توان ادعا کرد حتی درصورت وجود سایرتوانمندسازها بدون فناوری اطلاعات تحقق سازمان یادگیرنده ناقص و یا غیرممکن خواهد بود این مقاله سازمان یادگیرنده فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان را درتعامل با یکدیگر قرار داده است درمقاله حاضر با هدف تشریح و تبیین روابط تعاملی فناوری اطلاعات سازمان یادگیرنده و توانمندسازی کارکنان ضمن مرور مختصر به ادبیات موضوعی و موضوعات مرتبط مدلی به عنوان پایه و اساس کار پیشنها د شده است.