مقاله تبیین درک پرستاران از کارایی سیستم اطلاعات مراقبت ویژه: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: تبیین درک پرستاران از کارایی سیستم اطلاعات مراقبت ویژه: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درک پرستاران
مقاله سیستم اطلاعات مراقبت ویژه
مقاله مطالعه کیفی
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاهویی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بابامحمدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جمال حلیمه
جناب آقای / سرکار خانم: نائیجی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: باش قره آسیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سیستم های اطلاعات مراقبت ویژه برای جایگزین شدن چارت های کاغذی و تعامل با سایر بخش های بالینی و پاراکلینیکی بیمارستان به منظور مراقبت بهتر از بیماران این بخش طراحی شده اند. این مطالعه به منظور دستیابی به درک پرستاران از کارایی سیستم اطلاعات بخش مراقبت ویژه به صورت کیفی طراحی و انجام شد.
روش: در این مطالعه کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته جمع آوری و به روش تحلیل محتوا به صورت مقایسه ای مداوم تحلیل شد. مشارکت کنندگان شامل ۳۰ پرستار از بخش مراقبت ویژه بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند شروع شد و تا اشباع داده ها ادامه یافت.
یافته ها: درون مایه های متعددی که از مصاحبه ها استخراج گردید به عوامل تسهیل کننده و بازدارنده تقسیم گردید. عوامل تسهیل کننده شامل تسریع در عملیات پرستاری، کاهش هزینه و افزایش نقش پرستاران در مراقبت بیماران و عوامل بازدارنده شامل دوباره کاری و پایین بودن سطح سواد کامپیوتری کارکنان بود.
نتیجه گیری: پرستاران در استفاده از سیستم اطلاعاتی چالش هایی درند که نشان می دهد این سیستم اطلاعاتی از کیفیت بالایی برخوردار نیست. به نظر می رسد تقویت عوامل تسهیل کننده و رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری باعث می شود تا پذیرش کارکنان بخش های مراقبت ویژه نسبت به این سیستم اطلاعاتی افزایش و مقاومت فرهنگی آنان نسبت به این سیستم کاهش یابد.